Obec Dobroměřice
ObecDobroměřice

Krizové situace

Řešení krizových situací

V našem běžném životě mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhová kalamita apod.), havárie s únikem nebezpečných látek do okolí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehoda s únikem nebezpečné přepravované látky, ropná havárie apod.), ale i další, které mohou bezprostředně ohrozit život a zdraví obyvatel města a spádových obcí a způsobit rozsáhlé škody na materiálních hodnotách.

Tato zpráva obsahuje návod, jak se alespoň částečně připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí.

 

Důležitá telefonní čísla

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení, havárii s únikem nebezpečné látky…….), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte číslo.

 

150 – hasičský záchranný sbor

V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo

uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla

 

155 – zdravotnická záchranná služba

V hlášení je nutné uvést stejné informace jako při volání čísla 150, popř. můžete ještě sdělit počet postižených, případně druh zranění či popis zdravotního stavu.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte telefonní číslo

158 – Policie ČR

nebo

156 – Městská policie Louny (stálá služba MP v Lounech 415 65 43 68 nebo 603 192 021)

V hlášení je nutné opět uvést obdobné informace jako při volání čísla 150 a 155.

V dnešní době je rovněž možné volat číslo, které je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech. Jedná se o číslo

 

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Pro případ ohrožení a sebeochrana obyvatelstva

Obecné zásady

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením z megafonů z pojízdných prostředků Městské policie v Lounech nebo Policie ČR, nebo od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, popř. orgánů státní správy či samosprávy.

 

Varovný signál

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“…po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

 

Když zazní siréna

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

 

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.

Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

 

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

Uhaste otevřený oheň v topidlech.

Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

Uzavřete přívod vody a plynu.

Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

Kočky a psy si vezměte s sebou.

Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.

Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

 

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo obsahuje zejména:

Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu na 2 – 3 dny

Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

Toaletní a hygienické potřeby.

Léky, svítilnu.

Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

 

Ochrana před povodněmi

Před povodní:

Informujte se na městském úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.

Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.

Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.

Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.

Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.

 

Při povodni:

Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).

Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

 

Po povodni:

Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.

Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

 

Havárie s únikem nebezpečných látek do okolí

Nezbytná doporučení:

Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.

Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory.

Vypněte ventilaci.

Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích a hlášení z vozů s tlampači Městské policie a Policie ČR

Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.

Připravte si evakuační zavazadlo.

Budovu opusťte jen na pokyn.

 

Prostředky improvizované ochrany osob v chemicky a biologicky zamořeném prostředí

Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v chemicky a biologicky zamořeném prostředí.

K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.

Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.

Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.

Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi.

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

 

Improvizovaný úkryt

Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Proti samotnému úniku nebezpečných látek je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při výběru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů.

Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1, 9 m.

Krizové situace verze PDF ke stažení

Úřad

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna vlasy.

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 21/10 °C
sobota 27. 7. skoro jasno 25/11 °C
neděle 28. 7. oblačno 28/14 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0