historický obrázek obce Dobroměřice

Kostel sv. Matouše


Kostel sv. Matouše

 

Kostel Sv. Matouše pochází z 2. pol. 13. Století. Byl přestavován ve 14., 15. a 16. století a restaurován roku 1907. Jedná se o goticko-renesanční úpravy a lze jej charakterizovat jako jednolodní, obdélníkový, s užším pravoúhlým presbytářem s hranolovou věží po severní straně a s předsíní po jižní straně lodi. Západní průčelí je hladké, s neoddělenou trojúhelníkovou štítovou zdí a malým klíčovým okénkem. V ose průčelí je hrotitý portál a nověji proražené polokruhové okno, na nárožích jsou stopy rýsované rustiky. Jižní fasáda lodi a jižní a východní fasáda presbytáře jsou členěny hrotitými okny s kružbami, severní fasáda lodi dvěma hladkými polokruhovými okny. Nad východním průčelím presbytáře se nachází renesančně obloučkový štít z 16. století. Hranolová věž z 2. pol. 13. století s dvěma úzkými hrotitými okénky s kružbou a většími polokruhovitě zakončenými okny v posledním patře je kryta osmibokou cibulovitou bání. Předsíň po jižní straně je obdélná, s pozdně gotickým hrotitým portálem a renesančně obloučkovým štítem, sklenutá hladkou valbovou klenbou. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou ze 14. stol. Loď je plochostropá s dvěma hrotitými a dvěma polokruhovými okny a dřevěnou kruchtou se zděným schodištěm. V lodi jsou gotické nástěnné malby z 2. pol. 14. stol. Vzácné fresky znázorňují Kristův příjezd do Jeruzaléma, svatého Kryštofa, výjev ukládání pany Marie do hrobu, svatováclavský a část pašijového cyklu a další biblické výjevy. V podvěží se nachází čtvercová sakristie, sklenutá hladkou křížovou klenbou. Kazatelnu vyřezal roku 1696 umělecký truhlář Jan Jakub Walter z Měcholup.

 

Kostel Svatého Matouše v obci Dobroměřice je pod správou Římskokatolického děkanství v Lounech. Tento nádherný gotický kostel opět ožil osazením zvonice opraveným zvonem, který dříve po staletí zněl nad městečkem. V září r. 2005 byl do věže kostela vrácen zvon "Marie", vzácná gotická památka. Tento zvon odlil neznámý zvonař r. 1481 a zvoní každý den poledne. Byl potvrzen původ gotického zvonu, který byl řadu let uschován na dvoře lounské fary a který je skutečně původem z Dobroměřic, což potvrzuje také nápis na jeho obvodu. Vnitřní harmonii vrátily kostelu i restaurované varhany. Raně romantický nástroj od firmy Vocelka-Hloušek z r. 1858 byl původně instalován v kostele sv. Havla v obci Brloh. Zde byl poničen vandaly i červotočem, vlhkostí, špínou a částečně rozkraden. Tento zničený a nehratelný nástroj byl přenesen, zrestaurován a instalován v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích místo zbytků Petrových varhan. Nástroj byl opatřen ventilátorem, je zvukově velmi zajímavý a svědčí o tom i původní dochovaná dispozice. Zrestaurované varhany zazněly v kostele po více než 50 letech poprvé v sobotu 25. září 2004.

 

Původní oltářní obraz z roku 1692 od pruského malíře Jindřicha Görgsohna z Elblagu se nedochoval. Místní lékař MUDr. Vondra namaloval hlavní oltářní obraz Navštívení Svatého Matouše, inspirován stejnojmenným dílem Caravaggia, které je částí triptychu v kapli Contrarelli v kostele San Luigi dei Francesci v Římě. Druhý kruhový obraz (tondo) ve vrcholu oltáře, Panna Maria s Ježíškem, je převzatým detailem Rafaelova obrazu Madona v křesle s Ježíškem a Janem Křtitelem (La Madonna della Seggiola), který je součástí stálé expozice Saturnova sálu galerie Pitti ve Florencii. Oba darované obrazy byly slavnostně posvěceny panem děkanem Horákem u příležitosti Půlnoční mše vánoční 24. 12. 2007..


kostel sv.Matouše kostel sv.Matouše kostel sv.Matouše kostel sv.Matouše kostel sv.Matouše kostel sv.Matouše kostel sv.Matouše kostel sv.Matouše

Mobilní obecní rozhlas

Nabídka práce v regionu

Odkazy

Ústecký kraj

MÚ Louny

Internetové stránky MÚ Louny.

www.mulouny.cz
Ústecký kraj

Ústecký kraj

Internetové stránky Ústeckého kraje.

www.kr-ustecky.cz
Státní správa

Státní správa

Internetové stránky státní správy.

www.statnisprava.cz
Portál veřejné správy

Portál veřejné správy

Internetový portál veřejné správy.

portal.gov.cz
Jízdní řády

Jízdní řády

Přehled jízdních řádů vlaků i autobusů

jizdnirady.idnes.cz
Bezkorupce

Bezkorupce

Internetový portál bezkorupce

www.bezkorupce.cz

czechpoint
Obecní úřad disponuje službou CzechPoint.

TOPlist